TALKSHOW "PHÂN TÍCH KINH DOANH - HÀNH VI THƯƠNG MẠI: NỀN TẢNG THIẾT YẾU KINH DOANH"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 13:00 22/06/2022
  • Vé còn : 0/1