HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 08:00 24/06/2022
  • Vé còn : 0/1