LỄ TRAO CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG AUN-QA CỦA 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội dung sự kiện

Từ năm 2016, đạt chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) là một trong những mục tiêu trọng tâm mà Trường Đại học Văn Lang hướng tới, nhằm xây dựng những chương trình đào tạo tiệm cận với chuẩn khu vực, quốc tế và thời đại công nghệ 4.0.

Tháng 01/2022, Trường Đại học Văn Lang lần đầu tiên thực hiện đánh giá ngoài AUN-QA 04 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn vừa cải tiến của AUN-QA version 4:

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 Ngành Thiết kế Đồ họa

 Ngành Kế toán

 Ngành Quản trị Khách sạn

 Giai đoạn đánh giá ngoài diễn ra trong 05 ngày làm việc online (10 - 14/01/2022), và là thành quả của suốt 05 năm chuẩn bị nỗ lực của tập thể Nhà trường. 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang cũng là một trong những chương trình đầu tiên tại Việt Nam tham gia đánh giá theo quy trình hướng dẫn đánh giá online version 4 của AUN-QA.

Ngày 15/04/2022, Trường Đại học Văn Lang tự hào đón nhận tin vui lớn: 04 chương trình đào tạo đều đạt chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế AUN-QA. Chúc mừng bước tiến lớn trên hành trình chất lượng bền bỉ của Nhà trường và đại gia đình Văn Lang, đặc biệt chia vui cùng tập thể 04 ngành!

-----

Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) là mạng lưới gồm hàng trăm trường đại học Đông Nam Á. Năm 2019, Trường Đại học Văn Lang chính thức trở thành một trong các thành viên liên kết trực thuộc. Việc thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA sẽ giúp cho các chương trình đào tạo của Trường có cơ hội đối sánh với chương trình đào tạo của nhiều nước trong khu vực, từng bước hội nhập quốc tế.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 12:00 10/06/2022
  • Vé còn : 0/1