WORKSHOP "NĂNG LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 07:30 18/06/2022
  • Vé còn : 0/1