WORKSHOP VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA VỚI TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC THỤY SĨ

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà G, CS3~Hoàng Sa 2
  • Ngày bắt đầu: 08:00 17/05/2022
  • Vé còn : 1/1