CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nội dung sự kiện

CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà F, CS3~Toàn trường
  • Ngày bắt đầu: 08:00 24/05/2022
  • Vé còn : 0/1