TỌA ĐÀM "ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔI TRƯỜNG CỦA FLORENCE NIGHTINGALE TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : CS2~C701
  • Ngày bắt đầu: 08:30 11/05/2022
  • Vé còn : 1/1