TRỞ THÀNH GAME ARTIST CHUẨN QUỐC TẾ

Nội dung sự kiện

Giúp SV chọn đúng hướng là trở thành 2D, 3D Artist

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội Trường
  • Ngày bắt đầu: 09:30 05/04/2022
  • Vé còn : 44/80