TẬP VĂN NGHỆ CHO HỘI DIỄN THI ĐUA KHỐI 21

Nội dung sự kiện

TẬP VĂN NGHỆ CHO HỘI DIỄN THI ĐUA KHỐI 21

Thời gian: lúc 17 giờ 00, ngày 15/4/2021

Địa điểm: Hội trường N2T1, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 17:00 15/04/2021
  • Vé còn : 1/1