BUỔI LỄ TRAO MÁY THỞ MV20 - TIẾP SỨC CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Nội dung sự kiện

Thời gian: từ 08 giờ 30, ngày 26/8/2020

Địa điểm: Hội trường N2T1, cơ sở 3, trường Đại học Văn Lang

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1
  • Ngày bắt đầu: 08:30 26/08/2020
  • Vé còn : 32/200