Print this page

Cập nhật email trên Outlook mobile

1/ Mở app Outlook trên thiết bị di động, app Outlook sẽ báo ta cần đăng nhập lại:

1

2/ Nhập vào địa chỉ email @vlu.edu.vn đã cấp:

2

3/ Nhập vào mật khẩu của email @vlu.edu.vn

3

4/ App Outlook đã được cập nhật tài khoản email @vlu.edu.vn

4

 

Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 8 2020 17:28